E-Posta Bak    Üyelik Formu |  Parolamı Unuttum     Kullanıcı Adı :     Şifre :

Konurlu Haber  | Konurlu Köyü  | Ekonomik Durum  | Tarihçe  | Kültür  | Konurlu Yemekleri  | Coğrafya  | İklim  | Nüfus  |
  :::   Dursun Atmaca Yazısı, 2.04.2007
Yazilari Küçült Yazilari Büyült

KUR'AN DUALARI

1-Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 2- Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. 3- O Rahmandır, Rahimdir.

4- Din (ceza) gününün sahibidir. 5- Ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım isteriz. 6- Bizi doğru yola ilet. 7- Ni'met verdiğin kimselerin yoluna, kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapıkların yoluna değil (yâ Rabbi)! (Fatiha: 5/1-7)

 Rabbimiz kendimize zulmettik; eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, ziyana uğ­rayanlardan oluruz! (A'râf: 39/23)

 Rabb'imiz, bizi şu zalim toplulukla beraber bulundurma! (A'râf, 7/47)

 Rabbimiz, bizimle kavmimi­zin arasınfdaki iş)i gerçek ile aç(ığa çıkar)! Muhakkak ki sen, gerçekleri açığa çıkaranların en hayırlısısın! (A'râf: 39/89)

 Rabbimiz, üstümüze sabır boşalt ve müslüman olarak canımızı al! (A'râf: 39/126)

Ya Rabbi senin şanın yücedir, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. (A'râf: 39/143)

 Rabb'im, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetinin içine sok, merhametlilerin en merha­metlisi sensin! (A'râf: 39/151)

 Rabbim, içimizden bazı beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helak mi edeceksin? Bu iş, senin sınavından başka bir şey değildir. Sınavınla dilediğini şaşırtırsın, dilediğini doğru yola iletirsin. Sen bizim velîmizsin, bizi bağışla, bize acı! Sen bağışlayan­ların en iyisisin! (A'râf: 39/155)

 65-Rabbimiz, Cehennemin azabını bizden uzaklaştır, doğrusu onun azabı sargindir. 66- Orası ne kötü bir karargâh ve ne kötü bir makamdır! 74-Rabbimiz, bize gözler sevinci (gönüller açan) eşler ve çocuklar lutfeyle ve bizi korunanlara önder yap! (Furkan: 42/65-66,74)

25- Rabbim, göğsümü aç (gönlümü ferahlandır), 26- İşimi kolaylaştır, 27- Dilimdeki düğümü çöz, 28- Ki sözümü anlasınlar. 29- Bana ailemden bir vezir (yardımcı) ver, 30- Kar­deşim Harun'u. 31- Onunla arkamı kuvvetlendir, 32- Onu da işime kat , 33- Ki seni çok teşbih edelim, 34- Ve seni çok analım.. 35- Sen bizi(m halimiz)i görmektesin (ya Rabbi)!... 114 - Rabbim bilgimi artır! (Tâhâ: 45/25-35,114)

 Rabbim, bana hüküm (iktidar) ver ve beni salihler arasına kat! (Şu'arâ: 47/83)  Rabb'im beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar7. (Şu'^arâ, 47/169)

 Rabbim, bana ve anama babama lütfettiğin ni'mete şükretmemi, senin beğeneceğin faydalı bir iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına sok! (Nemi:48/19)

16- Rabbim, ben nefsime zulmettim, beni bağışla! ... 21- ... Rabbim, beni şu zâlim kavimden kurtar! (Kasas:49/16, 21)

 Rabbim! Bunlar (anam-babam), beni küçükken nasıl (acıyıp) yetiştir dilerse sen de bunlara (öyle) acı! (İsrâ, 17/24)

 Rabbim, beni doğruluk girdirişiyle girdir ve beni doğruluk çıkarışiyle çıkar. Bana katından yardımcı bir güç ver. (İsrâ: 50/80)

 Rabbimiz, bizi o zâlim kavme fitne yapma (bizi onların işkencesine uğratma)/ (Yunus: 51/85)

Rabb'im, bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz, bana acımazsan ziyana uğrayanlardan olurum. (Hûd:52/47)

Rabbim, Sen bana bir parça mülk verdin ve bana düşlerin yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da, âhirette de benim velîm sensin! Beni müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat!. (Yûsuf: 53/101)

 Rabb’im, bana salihlerden olacak (bir çocuk) lutfeyle!." (Sâffât 56/100)

 7- Rabbimiz, senin rahmetin ve bilgin herşeyi kapsamıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru! 8- Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olan kimseleri onlara söz verdiğin adn cennetlerine sok. Şüphesiz üstün olan, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin! 9-Onları kötülüklerden koru! O gün sen kimi kötülüklerden korursan, ona acımışsındır. İşte o büyük başarı budur! (Mü'min: 60/7-9)

 Rabbimiz, bizden azabı kaldır, biz artık inanıyoruz. (Duhân: 64/12)

 Ya Rabb'i, beni, bana ve anama, babama verdiğin nimete üşkretmeğe, razı olacağın yararlı işler yapmağa ilet. Benim için zürriyetim içinde de salahı sürdür (benden gelecek olanları da iyi insanlar yap). Ben sana yöneldim ve ben sana teslim olan­lardanım. (Ahkaf: 66/15)

Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bu işimizde bize bir kurtuluş yolu hazırla! (Kehf: 69/10)

Rabb'im, yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını şaşırtırlar ve sadece ahlaksız, nankör (insanlar) doğururlar. Rabbim beni, babamı-anamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zâlimlerin de sadece helakini artır (onların köklerini kurut). (Nuh: 71/26-28)

35- İbrahim demişti: "Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut! 36- Rabbim, onlar insanlardan birçoğunu şaşırttılar. Artık bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim bana karşı gelirse (o da senin merhametine kalmıştır), kuşkusuz sen bağışlayansın, esirgeyensin! 37- Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin Haram Ev'inin yanında, ekinsiz bir vâdîye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı kılsınlar diye (böyle yaptım). Artık sen de insanlardan birtakım gönülleri, onları sever yap ve onları çeşitli meyvalarla besle ki şükretsinler. 38- Rabbimiz, sen bizim gizlediğimizi ve açığa vurduğumuzu hep bilirsin. Ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz! 39- İhtiyarlık çağımda bana İsmail'i ve İshâk'ı lütfeden Allah'a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim, duayı işiten(kabul buyuran)dır. Rabbim, beni ve zürriyetimden bir kısmını, namazı kılan yap; Rabbimiz, duamı kabul buyur! 40- Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve inananları bağışla!" (İbrahim: 72/35-41)

Bu dert bana dokundu, Sen acıyanların en acıyanısın! (Enbiya: 73//83)

Senden başka İlah yoktur. Senin şanın yücedir, ben zâlimlerden oldum!..(Enbiyâ: 73//87)

Rabbim, beni tek bırakma (bana birçocuk ver), sen vârislerin en iy isisin! (mirasım senindir veya mirası uygun kimselere ulaştıranların en iyisi sensin, bana hayırlı bir mirasçı ihsan eyle de sonum kesilmesin)! (Enbiyâ: 73/89)

26- Rabb'im, beni yalanlamaları karşısında bana yardım eyle...

29- Rabbim, beni mübarek bir inişle indir; sen konuklayanların en iy isisin!... 93- Rabbim, eğer onların uyarıldıkları azabı bana göstereceksen, 94-Beni o zâlim toplumun içinde bırakma!.. 97- Rabbim, şeytânların dürtük-lemelerinden sana sığınırım. 98- Ve onların yanıma uğramalarından sana sığınırım Rabbim!... 109- Rabb'imiz inandık, bizi bağışla, bize acı, sen acıyanların en hayırlısısın... 118- Rabbim, bağışla, acı, sen acıyanların en hayırlısısın! (Mü'minun: 74/26, 29, 93-94, 97- 98, 109, 118)

 Rabb'im, şu bozguncu kavme karşı bana yardım eyle. (Ankebût: 85/30)

 126- İbrahim demişti ki: "Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir yap, halkından Allah'a ve âhir et gününe inananları çeşitli ürünlerle besle!" 127- İbrahim, İsmail'le beraber (Allah) Ev'in(in) temellerini yükseltirken şöyle di)yor(du): "Rabbimiz, bizden kabul buyur, kuşkusuz sen işitensin, bilensin. 128- Rabbimiz, bizi sana teslim olanlar yap, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar; bize ibâdet yerlerimizi göster, tevbemiz'ı kabul et; zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin, sen! 129- Rabbimiz, onlara, kendi içlerinden, senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara Kitâb'ı ve Hikmet'i öğretecek, onları arındırıp yüceltecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, herşeyi yerli yerince yapan yalnız sensin, sen! (Bakara: 92/126-129)

 Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik ver, âhirette de iyilik ver, bizi ateş azabından koru! (Bakara: 92/201)

 Rabbimiz, üzerimize sabır dök! Ayaklarımızı sağlam tut ve kâfir millete karşı bize yardım eyle! (Bakara: 92/250)

 :… İşittik, itaat ettik, Rabbimiz, bizi bağışlamanı dileriz. Dönüş(ümüz) sanadır!... Rabbi­miz, unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır ağır yük yükleme! Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlâmız(sahibimiz, efendimiz)sin! Kâfirler U rlumuna karşı bize yardım eyle! (Bakara: 92/285-286)

 8- (Onlar derler ki): "Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver, kuşkusuz sen çok bağış yapansın. 9- Rabbimiz, sen mutlaka insanları, asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın."

Allah sözünden dönmez. (Âl-i İmrân: 94/8-9)

Rabbimiz, inandık, bizim günâhlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru! (Âl-i İmrân: 94/16)

 Rabbim, bana katından temiz bir zürriyet ver. Sen duayı işiten(k&bu\ buyuranım/' (Âl-i İmrân: 94/38)

 Rabbimiz, indirdiğine inandık, Elçiye uyduk, bizi şâhidlerle beraber yaz! ((Âl-i İmrân: 94/53)

Rabbimiz, günâhlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yolunda) sağlam tut, kâfir topluma karşı bize yardım eyle! (Âl-i İmrân:94/147)

191-Rabbimiz, bunları boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru! 192- Rabbimiz, sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişsindir. Zâlimlerin yardımcıları yoktur. 193- Rabbimiz, biz, "Rabbinize inanın" diye imana çağıran bir da'vetçi işittik, hemen inandık. Rabbimiz, bizim günâhlarımızı bağışla, kötülüklerimiz ört, canımızı iyilerle beraber al! 194- Rabbimiz, bize, elçilerine vazettiğini ver, kıyamet günü bizi rezil, perişan etme. Zira sen, verdiğin sözden caymazsın! (Âl-i İmrân: 94/191-194)

 Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla, kalblerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin! (Haşr: 95/10)

 Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Doğrusu senin her şey e gücün yeter! (Tahrîm: 106/8)

  Allahım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için (o gün) bir bayram olsun ve (o olay), senin bir mu'cizen olsun. Bizi rızıklandır; sen rızık verenlerin en hayırhsısın! (Mâide: 110/114)

  4- Rabbimiz, sana dayandık, sana yöneldik.Dönüş(ümüz) sanadır! 5- Rabbimiz, bizi kâfirlere fitne yapma (bizi onların işkencesine uğratma)! Bizi bağışla! Rabbimiz, doğrusu, tek galip ve hükümdar yalnız sensin, sen! (Mümtehine: 111/4-5) [1]

 

Duâ'nın Fazileti Hakkındaki Bazı Hadîsler:

"Du'â mü'minin silâhıdır, dinin direğidir, göklerin ve yerin nurudur.[2]

"Du'â ibâdettir" diyen Peygamber (s.a.v.) sonra "Rabbiniz buylurdu ki: 'Bana du'â edin, du'ânızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeğe tenezzüle etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir![3] âyetini okumuştur."[4]

"Du'â, ibâdetin beynidir."[5] Çünkü önce Cenabı Hak, "Bana du'â edin, kabul edeyim" diyor. Du'â eden kimse, Allah'ın buyruğunu yerine getirmiş olur. Sonra du'â eden, Allah'a inandığı için du'â etmektedir. Yalnız O'na güvenmekte, kesin kudretin O'na âidolduğunu bilmektedir. Bu inaç da tevhidin özüdür. Bunun için hadîs-i şerîfte duanın, ibâdetin beyni, özü olduğu belirtilmiştir.

Du'â eden kul, Allanma yaklaşmış olur. Ruhu Allah ile yakın ilişki kurmuştur. Zaten ibâdetin aslı da Allah'a yaklaşmaktır. Yüce Allah, Yûsuf Sûresinde Hz. Ya'kub'un, gönülden Allah'a bağlanışını, her şeyi O'na havale edip O'ndan asla ümit kesmeyişini bize bir örnek olarak anlatmak­tadır:

"Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah tarafindan, sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Ey oğullarım, gidin, Yûsuf u ve kardeşini araştırın, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin; zira kâfir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez![6]

"Darlık zamanında Allah'ın, kendisine yetişmesini isteyen kimse, ge­nişlik zamanında çok du'â etsin.[7]

"Allah'a göre du'âdan daha değerli bir şey yoktur."[8]

"Allah diridir, kerem sahibidir. Bir adam ellerini O'na kaldırırsa, onları boş olarak geri çevirmekten utanır.[9]

"Bir kimseye fakirlik erişir de onu insanlara söylerse (yakınırsa) fakirliği gider ilmez. Ama birine fakirlik erişir de onu Allah'a arz ederse Allah ona er veya geç bir rızık verir."[10]

"Ömrü ancak iyilik uzatabilir[11]. Kaderi (kaza belâyı) de ancak du 'â savabilir.[12] Ve kişi, yaptığı günâh yüzünden rızıktan mahrum edilir."[13]

Ebûzerr-i Ğifârî'nin rivayetine dayanan bir kudsî Allah'ın Elçisi, temsîl yoluyla yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

"Ey kullarım, ben kendi nefsime zulmü yasakladığım gibi size de yasakladım. Birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım, benim yola ilettiğim­den başka heiniz sapıksınız. Öyle ise benim sizi doğru yola iletmemi (hidâyetimi) dileyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarım dışında hepiniz açsınız. Öyle ise benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. Öyle ise benden giyim isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, siz, gece gündüz hatâ işliyorsunuz. Ben ise bütün günâhları bağışlayanım. Öyle ise benden mağfiret (af) dileyin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, siz bana zarar verecek bir şey bulamazsınız ki bana zarar veresiniz; bana yarar verecek bir şey bulamazsınız ki bana yarar veresiniz. Ey kullarım, sizin öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz sizden en muttaki (korunan) bir kişinin kalbi (gibi takva) üzere olsaydı bu, benim mülküme hiçbir şey katmazdı. Ey kullarım, sizin öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz sizden en kötü bir kişinin kalbi (gibi şer ve günâh) üzere olsaydı bu da benim mülkümden hiçbir şey eksiltmezdi. Ey kullarım, sizin öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz hep bir alanda durup da benden dilekte bulunsalardı ve ben de herkesin istediğini verseydim, bu da benim huzurumda bulunan(servet ve nimet)den, ancak denize sokulan iğnenin, denizden eksilttiği kadar bir şey eksiltebilirdi. Ey kullarım, işte eylemleriniz, ben onları sizin için hesabediyor, sonra onların karşılığını size eksiksiz veriyorum. O halde kim bir hayır bulursa yüce Allah'a hamdetsin; kim hayırdan başka bir şey bulursa kendisinden başkasını ayıplamasın."[14]

 

Du'ânın En Çok Kabul Edileceği Vakitler:

Secdede, gece yanlan, seher vakitlerinde yapılan du'âlar çok mak­buldür. Bu hususta Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Kulun, Rabbine en yakın olduğu zaman, secde ettiği zamandır. Öyleyse çok du 'â ediniz! "[15]

"Rabbimiz, her gece, gecenin üçte biri kalınca en yakın göğe iner ve der ki: 'Yok mu bana du'â eden, du'âsını kabul edeyim; yok mu benden bağışlama dileyen, onu bağışlayayım.!”[16]

"Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman gece yarısıdır. Eğer o saatte Allah'ı zikredenlerden olabilirsen ol!"[17]

 Hz.Peygamber, hangi du'ânın dahaçokkabul edileceği sorusuna: "Ge­ce yarısından sonra ve farz namazların arkasında yapılan du'â" yanıtını vermiştir[18].

"Kalbler, tıpkı kablar gibidir. Kimi kiminden büyüktür. Ey insanlar, Allah'tan bir şey istediğiniz zaman kabul edileceğine inanarak isteyiniz. Zira Allah, gönülden gelmeyen, gaflet içindeki bir kalbin dışından çıkan du'âyı kabul etmez.”[19]

"Üç du 'â var ki bunların kabul edileceğinde şüphe yoktur: Mazlumun du'âsı, misafirin du'âsı, babanın evlâdına du'âsı."[20]

 

Du'ânın Yararları:

Bu ve benzeri hadislerden du'ânın yararlan şöyle sıralanabilir:

1) Du'â, Allah'tan hidâyet ve başarı talebidir; insanı başarıya ulaştırır.

2)  Du'â, rızkın genişlemesine, sağlığın artmasına, ömrün bereket­lenmesine vesîle olur,

3) Du'â, hazinesi sonsuz, kerem ve ihsanı bol olan Allah'tan istemek­tir. O'nun olmasını istediği herşey olur. Bir isteği yerine getirmek, bir muradı vermekle hazinesi eksilmez.

4)  Du'â edeni Allah'ın rahmeti kuşatır, Allah'ın ihsanı ve yardımı ona yönelir,

5)  Du'â eden, Allah'a itaat etmiş olur. Du'âyı terk etmek, Allah'a karşı kibirlenmektir, günâhtır,

6)  Genişlik ve sağlık zamanlarında du'â etmek, darlık ve hastalık zamanlarında yararlı olur,

7) Allah, kulunun çok ve ısrar ile du'â etmesini sever,

8) Du'â hayrı çeker, zararı savar,

9) Du'â eden, du'âsının yararını ya hayatında, ya da öldükten sonra muhakkak görür.

10)  Her du'â, Allah katında muhafaza edilir, karşılığı ya dünyâda, ya da âhirette verilir.

11) Du'â, kendisine açılan elleri boş döndürmekten utanacak kadar kerem sahibi o/an Allah 'tan murâd istemektir.

12) Du'â, insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musibetlere karşı bir kalkandır. Belâların etkisini azaltır, Allah'ın kaderini hafifletir.

13)  Kaza ile du'â arasında bir çarpışma olur, du'â, kazanın acı etkilerini önler, gücünü azaltır.

14)  Du'â, sonsuz kudret sahibi Allah'a karşı son derece küçülme, saygı ve boyun eğmedir. Bu küçülme ve saygı, kerem ve rahmeti sonsuz olan Allah'ın rahmetini çeker. Bunun için du'â, ibâdetin beyni kabul edil­miştir.

15) Du'â, düşmanların düzenlerini bozar, üzüntü ve sıkıntıları savar. Ruhu tasalardan arıtır, temizler. [21]

 

Du'ânın Âdabı:

1)  Du'â etmek için Ramazan, arefe, bayram, cuma ve özellikle seher vakitlerini seçmelidir. Kamet alındığı, ezan okunduğu zaman, secde aralarında, namazların ardında, cihâd ve savaş için saflar oluşturulduğu sıralarda yapılan du'âlar son derece makbuldür.

2)  Kıbleye yönelerek du'â etmek, du'â ederken gömleğinin koltuk altındaki beyazı görünecek biçimde elleri kaldırmak, fakat gözleri göğe dikmemek,

3) Sesi fazla yükseltmeden, açıkla gizli arasında bir sesle du'â etmek,

4) Du'â ederken cümlelere vezin ve kafiye aramamak, seci' yapmaya çalışmamak, yapmacığa asla kaçmamak. Çünkü du'â yalvarmadır, onda yapmacığın yeri yoktur.

5) Huzur ve huşu' ile, umarak ve korkarak du'â etmek,

6) Kabul edileceğine inanarak içtenlikle du'â etmek,

7) Israr ile du'â etmek ve du'âyı üçer kere tekrarlamak.

8) Önce Allah'ın adını anıp Allah'a hamdettikten sonra du'âya başlamak. Hz. Peygamber (s.a.v.): "Subhâne Rabbiye'l-aliyyi'l-a'lâ'l-vahhâb" diyerek du'âya başlardı.

9)  Hakkını çiğnemiş, kötülük etmiş olduğu kimselerden helâllik almak, herkesin hakkını vermek, günâhlara tevbe etmek, ibâdet ve tâate yönelmek suretiyle kalbi temizlemeğe çalışmak,

10)  Müslümanlardan öc alma, onlara zarar verme gibi günâh olan şeyleri istememek,

11)  Allah'a du'â etmekten bıkmamak, umutsuzluğa düşmemek ve du'âsının bir gün mutlaka kabul edileceğine inanmak,

12) Eşine, malına beddu'â etmekten sakınmak. Çünkü bunların aley­hine yaptığı du'â, sonunda yine o du'âyı yapanın kendisine acı çekti­rir. "İnsan hayra du'â ettiği gibi şerre de du'â etmektedir"[22] âyetinde bu tür du'âlar yapan insan kınanmaktadır. [23]

 


[1] Prof. Dr. Süleyman Ateş Kur’an Ansiklopedisi Kuba Yayınları: 5/308-316.

[2]Ebû Dâvûd,Zekât: 28;Tirmizî,Zühd: 18

[3]Mü'min: 60/60

[4]Tirmizî, Tefsîr, sûre: 2/16, 40; İbn Mâce, Du'â: 1; İbn Hanbel, Müsned: 4/267, 271, 276 

[5]Tirmizî, Da'avât: 1

[6] Yûsuf: 53/86-87

[7] Tirmizî, Da'avât: 9

[8] Tirmizî, Da'avât: 1; İbn Mâce, Du'â: 1

[9] EbûDâvûd,Vitr: 23: Tirmizî, Da'avât: 104; İbn Mâce, Du'â: 13

[10] Ebû Dâvûd, Zekât: 28; Tirmizî, Zühd: 18

[11] S alih amel işlemek, sadaka vermek, akrabayı ziyaret etmek ömrü bereketlendirir, sağlık ve mutluluk getirir.

[12] Bunun anlamı şudur: Allah'a du'â ve niyaz, O'nun merhametini çeker. Bu suretle Allah'ın kazası hafifletilmiş olur. Belâ ve musibetler azalır, acılar diner. Örneğin, Allah bir yere bir fırtına âfeti takdir etmiş olsa, kul musibetin savılması için du'â etse, du'â, Allah'ın takdirinin aslını değiştirmez. Âfet, Allah'ın takdir ettiği üzere gelir, ama Allah'ın acımasıyla âfetin etkileri değişir. Rahmet, fırtınanın şiddetini azaltır. Kaderde bir âfet olan bu fırtına, du'â bereketiyle serin bir rüzgâr oluverir. Yahut takdir edilen ağır bir hastalık, yapılan du'â yüzünden hafif geçer, iyiliğe döner. Yani,

Allah'ın kazası tümden kalkmaz, şekli ve etkisi değişir.

[13] Yani günâh, rızkı daraltır, bereketi kaldırır. "Şükrederseniz, (nimetimi) artırırım."(İbra­him: 72/7) âyeti de bunu bildirmektedir. Hadîs için bkz. İbn Mâce, Mukaddime: 10,

Fiten: 22; Tirmizî, Kader: 6

[14] Müslim, Birr: 15 

Prof. Dr. Süleyman Ateş Kur’an Ansiklopedisi Kuba Yayınları: 5/316-318.

[15] Müslim, Salât: 215: Nesâl.Tatbik: 78 

[16] Buhârî.Teheccüd: 14: Müslim, Mtisâfirîn: 24 

[17] Tirmizî, îmân: 8: İbn Mâce, İkame: 148

[18] et-terğîb: 2/489 

[19] İbn Hanbel, Müsned: 2/177 

[20] Tirmizî, Birr: 7, Da'avât: 48; İbn Mâce, Du'â:11

Prof. Dr. Süleyman Ateş Kur’an Ansiklopedisi Kuba Yayınları: 5/318-319.

[21] Prof. Dr. Süleyman Ateş Kur’an Ansiklopedisi Kuba Yayınları: 5/319-320.

[22] İsrâ: 50/11

[23] Prof. Dr. Süleyman Ateş Kur’an Ansiklopedisi Kuba Yayınları: 5/320-321.dursunatmaca@hotmail.com 

   Bu Yazı 52801 Defa Okundu         Bu Makaleye Yorum Ekle


 
 BU MAKALE İÇİN YAPILMIŞ OLAN YORUMLAR  

Bu Makale İçin Henüz Yorum Yapılmamış !    BERÂET GECESİ 4.08.2009 [Gösterim : 56582]
    MİRAÇ KANDILINIZ MUBAREK OLSUN 18.07.2009 [Gösterim : 53637]
    Mevlid Kandili Duası 9.03.2009 [Gösterim : 53158]
    Allah’ın Kullarını Kontrol ve Denetimi 25.01.2009 [Gösterim : 50169]
    Hac İbadeti 18.11.2008 [Gösterim : 52357]
    Ramazan’da verilen beş nimet 9.09.2008 [Gösterim : 59327]
    MİRAÇ KANDİLİ 29.07.2008 [Gösterim : 49861]
    Regaib Kandili 3 Temmuz 2008 3.07.2008 [Gösterim : 56590]
    HELAL RIZIK 22.01.2008 [Gösterim : 53616]
    Berat Kandili 27.08.2007 [Gösterim : 56184]
    AİLE TERBİYESİ 17.08.2007 [Gösterim : 52497]
    Yalan hakkında 20.06.2007 [Gösterim : 62027]
    Belâlara karsi insan 11.05.2007 [Gösterim : 64883]
    GENÇLİK RUHU 19.04.2007 [Gösterim : 63746]
    ERKEK HANIMINA NASIL DAVRANMALI? 12.04.2007 [Gösterim : 64906]
    KUR'AN DUALARI 2.04.2007 [Gösterim : 52802]
    Kutlu Doğum ve Mevlid Kandili 30.03.2007 [Gösterim : 59998]
    Kadın, başı açık namaz kılabilir mi? 1.02.2006 [Gösterim : 71313]
    ogrendikki 24.01.2006 [Gösterim : 67431]
    Suudiler Cemarat Köprüsü'nü yıkıp, 9 katlısını yapıyor. 17.01.2006 [Gösterim : 65676]
    Mücadele Ruhu 28.11.2005 [Gösterim : 62641]
    Ramazan ayi ile ilgili 5.10.2005 [Gösterim : 71744]
    Mimar Sinan'in Dehasi 24.06.2005 [Gösterim : 489219]
    Tevbe 9.06.2005 [Gösterim : 516740]
    Adamin biri ogluna; 2.06.2005 [Gösterim : 513432]
 
 Sarikaya & Yozgat

    Yozgat Genel Konum
    Yozgat Ekonomi Yapisi
    Yozgat Tarihi Konu
    Yozgat in Gacmisi
    Acil Telefon Numaraları Listesi
 
 Son Yorumlar

  

 
 Duyurular


 

  Dönüşümlü Anket

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

Trabzonspor  [14]
Fenerbahçe  [46]
Galatasaray  [94]
Beşiktaş  [9]
Yozgatspor  [48]

  

Durum 
13003244 gösterildi,  211 Oy Kullanıldı
 
   Yazar-Editör

Editör Girişi
Yazar Girişi

 
 Diger Linkler

 
   Makaleler
    Yazarlarimiz
    Ziy.Defteri Yaz 
 
  Ziy.Defteri Oku
    Üye-İstatistik
    Sitene İçerik Ekle

 
  Sayac

 Gönül Bahçesi

Hz.insan ve Çile.
 Murat Altun

 Hamsi Göz

TES AÇIKLAMASI
 Halil Bayram

 Havik (Atmaca)

Oruç tutmak faydalıdır
 Orhan Gazi Atmaca

 Hacı Dursun Efendı

BERÂET GECESİ
 Dursun Atmaca

 Mercek

SARIKAYADA SEÇİM
 Bülent Akdoğan

 Duygular Dillensin Diye

istemem
 Ali Rıza Malkoç

 Yaşam

BU NE YAHU
 Bayram Atalan

 Usda

Tanisalim
 İsmail Atalan

 Sende Yaz

BİTANECİK OĞLUM… Yazan FE
 Serbest Kürsü
http://www.konurlu.com  Tüm Hakları Saklıdır ©2004-2008 webmaster@konurlu.com
Açılış Sayfanız Yapın    /    Sık Kullanılanlara Ekleyin    /    Bu Siteyi Tavsiye Edin